Inschrijven

 1. Inschrijven voor de opleiding of nascholing doe je via de website.
 2. Babymassage Nederland dient tijdens de aanmelding geïnformeerd te worden over enig lichamelijke en/of psychische aandoeningen van de deelnemer.
 3. Babymassage Nederland behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een opleiding te weigeren.
 4. Met jouw inschrijving geef je aan kennis te hebben genomen van de Algemene Cursusvoorwaarden.

Betaling

 1. Prijzen worden vastgesteld door Babymassage Nederland en vermeldt op de website.
 2. Indien een bedrijf of instelling (een gedeelte van) het factuurbedrag vergoedt, blijft de cursist zelf aansprakelijk voor de betaling hiervan.

Restitutie (annulering):

 1. Als je de inlogcode van de online leeromgeving ontvangen hebt wordt door Babymassage Nederland geen bedrag meer aan de cursist gerestitueerd.
 2. Tot acht weken voor aanvang van de opleiding, waarna door Babymassage Nederland 80% van de betaling (factuurbedrag) wordt gerestitueerd aan de cursist.
 3. Tot zes weken voor aanvang van de opleiding, waarna door Babymassage Nederland  50% van de betaling (factuurbedrag) wordt gerestitueerd aan de cursist.
 4. Na vier weken voor aanvang van de opleiding wordt door Babymassage Nederland  geen bedrag meer aan de cursist gerestitueerd.
 5. Restitutie vindt binnen 2 weken plaats.
 6. Bedenktijd bedraagt twee weken tenzij je de inlogcode van de online omgeving hebt ontvangen.

Aantal praktijkdagen

 1. Kwintsheul: De groepspraktijkdag duurt van 10.00 tot 16.00 uur bij minimaal vier deelnemers. Indien er minder dan vier deelnemers zijn dan wordt de praktijkdag ingekort. Dat zal niet ten koste gaan van de inhoud.
 2. België en Meppel: De opleiding bestaat uit 4 groepspraktijkdagen bij minimaal drie deelnemers. Indien er minder dan drie deelnemers zijn dan zijn er twee praktijkdagen. Dat zal niet ten koste gaan van de inhoud.

Inhalen praktijkdagen

 1. Inhalen van de groepspraktijkdag is alleen mogelijk wanneer er voldoende ruimte is op de gewenste praktijkdag. Deelname is hierbij dan alleen mogelijk wanneer er één week voor aanvang van de gewenste praktijkdag nog plek vrij is. Wij raden je aan de cursusdata op de site goed in de gaten te houden, zodat je bijtijds de nodige voorbereidingen kunt treffen. Zeker gezien de mogelijke situatie dat je daags voor de praktijkdag kan worden benaderd om deze in te komen halen, is dit belangrijk.
 2. Wil je  zeker zijn van deelname, dan is het mogelijk om vooraf een plek te reserveren. In dit geval zal een bedrag van 75,00 euro in rekening worden gebracht. Het voordeel is dat je zo niet op de reservelijst geplaatst wordt en dat je daarmee niet hoeft te wachten op een vrije plek. Als op het moment van deelname blijkt dat er alsnog een plek vrij was, dan zal het bedrag van 75,00 euro worden teruggestort.
 3. De individuele praktijkles kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verzet.

Wanneer moet de opleiding afgerond zijn?

 1. In groepsverband: alle opdrachten dienen voor de laatste praktijkles gemaakt te zijn. Daarna vervallen alle rechten op huiswerkbegeleiding. 
 2. Individuele begeleiding: de praktijklessen dienen binnen een half jaar na inschrijving gevolgd te worden.  Daarna vervallen alle rechten op huiswerkbegeleiding. 
 3. Volledig online: als je de opleiding volledig online volgt dan dien je de opleiding binnen een half jaar af te ronden. Daarna vervallen alle rechten op huiswerkbegeleiding.
 4. Lukt het je niet om binnen de gestelde tijd de opleiding af te ronden? Dan kun je de opleiding één keer met twee maanden verlengen. De kosten hiervan bedragen 100 euro.

  Als je de opleiding in groepsverband volgt dan is dit bedrag inclusief:
  * een examen via Zoom
  * verlenging van de begeleiding via e-mail
  * twee maanden extra toegang tot de online leeromgeving.

  Als je de opleiding individueel of volledig online volgt dan is dat bedrag inclusief:
  * verlenging van de begeleiding via e-mail
  * twee maanden extra toegang tot de online leeromgeving
  * en we zullen twee maanden langer ruimte vrijhouden in onze agenda om jouw afspraak in te kunnen plannen.

 5. Rond je de opleiding niet af binnen het gestelde termijn? Je komt dan niet meer in aanmerking voor een diploma en registratie in het register van Babymassage Nederland. In uitzonderlijke gevallen ontvang je wel een certificaat als bewijs van deelname.

Examen

 1. Het examen wordt op de laatste praktijkles afgenomen.
 2. Voorwaarde deelname examen: alle opdrachten hebt je afgerond en je kon op elke praktijkles de massagetechnieken voldoende of goed demonstreren. 
 3. Diploma: als je het examen positief afrond ontvang je een diploma en anders een certificaat als bewijs van deelname.
 4. Herexamen: indien gewenst kun je via Zoom een herexamen doen. De kosten hiervoor bedragen €50,00

Opleiding

 1. In het geval van ziekte van de docent zal Babymassage Nederland  één vervangende praktijkdag aanbieden per vervallen praktijkdag of er wordt voor een vervangend docent gezorgd.
 2. Ziekte van de cursist dient telefonisch gemeld te worden.
 3. Babymassage Nederland is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de cursist zich onbehoorlijk gedraagt en/of zijn/haar gedrag de belangen van Babymassage Nederland schaadt.
 4. Deelname geschiedt op eigen risico. Babymassage Nederland is nimmer verantwoordelijk voor diefstal van uw persoonlijke bezittingen of enig letsel, bij de cursist of enig ander persoon, dat voortkomt door het uitvoeren van oefeningen en/of handelingen tijdens en/of na de cursus.
 5. Babymassage Nederland  is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Babymassage Nederland  is uitgegaan van de door deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Babymassage Nederland  is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de opleiding met de opgedane kennis doet.
 7. Alle informatie die een cursist verstrekt zal door Babymassage Nederland  vertrouwelijk behandeld worden.
 8. Babymassage Nederland  en cursisten hebben een geheimhoudingsplicht voor bedrijfsgevoelige en/of persoonlijke informatie die door één van de cursisten wordt verstrekt tijdens de groepspraktijkdag.
 9. Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en docenten.

De Flow Balance Babymassage methode is een Geregistreerde merknaam.
Dit betekent dat je de naam en methode alleen mag toepassen als je bent opgeleid door Babymassage Nederland.⁠

Overdragen van de kennis

 • Als je de opleiding A-level Babymassage Docent hebt gevolgd, dan mag je de babymassagetechnieken en theoretische kennis overdragen aan professionals (van bijv. een kinderdagverblijf) als de professionals zelf de massagetechnieken gaan toepassen op de baby’s. Het is echter niet toegestaan dat jij desbetreffende professionals opleidt tot Docent Babymassage. De professionals mogen het geleerde dus niet overdragen aan andere zoals bijvoorbeeld de ouders. Hiervoor is het noodzakelijk dat zij zelf de opleiding A-level Babymassage Docent volgen.
 • De technieken en de theoretische kennis mag je overdragen aan ouders door middel van een live cursus of bijvoorbeeld via Zoom maar niet via een online cursus.
 • Het is niet toegestaan videomateriaal te maken van de technieken.

Copyright

Alle rechten van de door Babymassage Nederland verstrekte e-books en informatie en video’s op de online leeromgeving  berusten bij Babymassage Nederland . Niets uit de e-books en online leeromgeving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de auteur . De teksten en technieken staan geregistreerd en zijn beschermd. Indien nodig worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Online leeromgeving
Toegang tot de online leeromgeving is persoonsgebonden. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Bij misbruik (meerdere IP-adressen) wordt de toegang meteen ontzegd.

Klachten

 1. Babymassage Nederland dient binnen twee weken te reageren op een klacht en dient een klacht binnen 30 dagen te hebben afgehandeld.
 2. Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan op de hoogte gebracht. Daarnaast wordt aan de cursist het uitstel toegelicht en een indicatie gegeven wanneer Babymassage Nederland RGDB verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
 3. Babymassage Nederland  beschikt over een klachtenprocedure die voorziet in een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde (T. Kanters). Dit oordeel is voor Babymassage Nederland  bindend. Eventuele consequenties worden door het instituut binnen 30 dagen afgehandeld.
 4. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en de afhandeling wordt geregistreerd in een digitaal systeem en bewaard voor een termijn van twee jaar.