Aanmelden

 1. Aanmelden voor de opleiding of nascholing doe je via de website.
 2. Babymassage Nederland RGDB dient tijdens de aanmelding geïnformeerd te worden over enig lichamelijke en/of psychische aandoeningen van de deelnemer.
 3. Babymassage Nederland RGDB behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een opleiding te weigeren.


Inschrijving

 1. Deelname aan de opleiding gebeurt op volgorde van aanmelding.
 2. Indien een opleiding vol is, kan de cursist ingeschreven worden op de eerst volgende datum voor de betreffende opleiding.
 3. Met jouw inschrijving geef je aan kennis te hebben genomen van de Algemene Cursusvoorwaarden.

 

Overdragen van de kennis

 • De technieken en de theoretische kennis mogen overgedragen worden aan ouders, maar niet aan professionals of opleidingsinstituten. Het is dus niet toegestaan op met het studiemateriaal van Babymassage Nederland docenten babymassage op te leiden.
 • De technieken en de theoretische kennis mag je overdragen aan ouders door middel van een live cursus maar niet via een online cursus.
 • Het is niet toegestaan videomateriaal te maken van de technieken.
 • De teksten en technieken staan geregistreerd en zijn beschermd. Daarom kunnen er, indien nodig, gerechtelijke stappen worden ondernomen.

 

Copyright
Niets uit de e-books en online leeromgeving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de auteur. De teksten en technieken staan geregistreerd en zijn beschermd. Indien nodig worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Online leeromgeving
Toegang tot de online leeromgeving is persoonsgebonden. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Bij misbruik (meerdere IP-adressen) wordt de toegang meteen ontzegd.

Betaling

 1. Prijzen worden vastgesteld door Babymassage Nederland RGDB en vermeldt op de website.
 2. Indien een bedrijf of instelling (een gedeelte van) het factuurbedrag vergoedt, blijft de cursist zelf aansprakelijk voor de betaling hiervan.

Restitutie:

 1. Als je de inlogcode van de online leeromgeving ontvangen hebt wordt door Babymassage Nederland RGDB geen bedrag meer aan de cursist gerestitueerd.
 2. Tot acht weken voor aanvang van de opleiding, waarna door Babymassage Nederland RGDB 80% van de betaling wordt gerestitueerd aan de cursist.
 3. Tot zes weken voor aanvang van de opleiding, waarna door Babymassage Nederland RGDB 50% van de betaling wordt gerestitueerd aan de cursist.
 4. Na twee weken voor aanvang van de opleiding wordt door Babymassage Nederland RGDB geen bedrag meer aan de cursist gerestitueerd.

Annuleren

Annuleren van deelname aan een opleiding of nascholing kan uitsluitend door de cursist, door middel van het sturen van een e-mail inzake de annulering van de inschrijving bij Babymassage Nederland RGDB.

 

Inhalen praktijkdag

 1. De individuele praktijkles kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verzet.
 2. De groepspraktijkdag kan tot acht weken voor aanvang kosteloos worden verzet. Inhalen van de groepspraktijkdag is alleen mogelijk wanneer er voldoende ruimte is op de gewenste praktijkdag. Deelname is hierbij dan alleen mogelijk wanneer er één week voor aanvang van de gewenste praktijkdag nog plek vrij is. Ik raad je aan de cursusdata op de site goed in de gaten te houden, zodat je bijtijds de nodige voorbereidingen kunt treffen. Zeker gezien de mogelijke situatie dat je daags voor de praktijkdag kan worden benaderd om deze in te komen halen, is dit belangrijk. De ervaring leert dat de wachttijd, in dergelijke situatie, zelden langer in beslag neemt dan drie achtereenvolgend geplande praktijkdata. Wat in dit geval gelijk is aan een tijdsbestek van ongeveer drie maanden.
 3. Wil je graag zeker zijn van deelname, dan is het mogelijk om vooraf een plek te reserveren. In dit geval zal een bedrag van 75,00 euro in rekening worden gebracht. Het voordeel is dat je zo niet op de reservelijst geplaatst wordt en dat je daarmee niet hoeft te wachten op een vrije plek. Als op het moment van deelname blijkt dat er alsnog een plek vrij was, dan zal het bedrag van 75,00 euro worden teruggestort.
 4. Cursisten die het huiswerk reeds hebben afgerond en daarmee klaar zijn om de opleiding helemaal af te ronden, zullen voorrang krijgen. Voorrang is van toepassing op punt 2 en het geen betrekking op punt 3.
 5. Zodra je de individuele praktijkles hebt gevolgd en je hebt alle huiswerkopdrachten met goed gevolg afgerond, kun je starten met het geven van de cursus Babymassage. Je hebt dan alle kennis in huis om een professionele cursus te verzorgen. Nadat je de groepspraktijkdag hebt gevolgd, kun je de aanvullende technieken in de cursus integreren.

Hoelang mag ik over de opleiding doen?

 1. De opleiding dient binnen een half jaar te worden afgerond. Daarna vervallen alle rechten op huiswerkbegeleiding, het volgen van een praktijkdag en/of het inhalen van een praktijkdag. In bijzondere gevallen kan dit termijn, na het indienen van een schriftelijk verzoek, met een half jaar verlengd worden.

Opleiding

 1. In het geval van ziekte van de docent zal Babymassage Nederland RGDB één vervangende praktijkdag aanbieden per vervallen praktijkdag of er wordt voor een vervangend docent gezorgd.
 2. Ziekte van de cursist dient telefonisch gemeld te worden.
 3. Alle rechten van de door Babymassage Nederland RGDB verstrekte e-books, online leeromgeving en CD berusten bij Babymassage Nederland RGDB. Het is niet toegestaan om de e-books, online leeromgeving en CD in welke vorm dan ook openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Babymassage Nederland RGDB worden verzorgd.
 4. Babymassage Nederland RGDB is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de cursist zich onbehoorlijk gedraagt en/of zijn/haar gedrag de belangen van Babymassage Nederland RGDB schaadt.
 5. Deelname geschiedt op eigen risico. Babymassage Nederland RGDB is nimmer verantwoordelijk voor diefstal van uw persoonlijke bezittingen of enig letsel, bij de cursist of enig ander persoon, dat voortkomt door het uitvoeren van oefeningen en/of handelingen tijdens en/of na de cursus.
 6. Babymassage Nederland RGDB is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Babymassage Nederland RGDB is uitgegaan van de door deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Babymassage Nederland RGDB is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de opleiding met de opgedane kennis doet.
 8. Alle informatie die een cursist verstrekt zal door Babymassage Nederland RGDB vertrouwelijk behandeld worden.
 • Babymassage Nederland RGDB en cursisten hebben een geheimhoudingsplicht voor bedrijfsgevoelige en/of persoonlijke informatie die door één van de cursisten wordt verstrekt tijdens de groepspraktijkdag.
 • Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en docenten.

Klachten

 1. Babymassage Nederland RGDB dient binnen twee weken te reageren op een klacht en dient een klacht binnen 30 dagen te hebben afgehandeld.
 2. Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan op de hoogte gebracht. Daarnaast wordt aan de cursist het uitstel toegelicht en een indicatie gegeven wanneer Babymassage Nederland RGDB verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
 3. Babymassage Nederland RGDB beschikt over een klachtenprocedure die voorziet in een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde (R. Vlasman). Dit oordeel is voor Babymassage Nederland RGDB bindend. Eventuele consequenties worden door het instituut binnen 30 dagen afgehandeld.
 4. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en de afhandeling wordt geregistreerd in een digitaal systeem en bewaard voor een termijn van twee jaar.

 

Contact: 0642501298